Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky („obchodné podmienky“) sa vzťahujú na všetky objednávky vykonané zákazníkom cez internetovy obchod www.akatstudio.com („e-shop“). Pred odoslaním objednávky si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky.

 

OBJEDNÁVKY

Objednávky sa realizujú prostredníctvom e-shopu. Po zadaní objednávky dostanete e-mailom potvrdenie o jej prijatí spolu s informáciami o dodaní. V prípade, že nebudeme schopní vašu objednávku vybaviť, budeme vás bezodkladne informovať o dôvodoch a riešení. Pokiaľ už bola kúpna cena zaplatená, vrátime vám ju v plnej výške.

 

DORUČENIE A VRÁTENIE

DORUČENIE

Po zadaní objednávky dostanete e-mailom potvrdenie s informáciami o dodaní.

Predávajúci dodáva objednaný tovar podľa veľkosti a hmotnosti prostredníctvom prepravnej spoločnosti vybranej predávajúcim. Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, spravidla do 2 až 8 pracovných dní odo dňa doručenia záväznej objednávky, resp. úhrady kúpnej ceny (v prípade platby bankovým prevodom), vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o tejto skutočnosti bude kupujúci včas informovaný e-mailom alebo telefonicky. Za riadne vybavenie dodávky tovaru sa považuje dodanie tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke. Tovar sa prepravuje na adresu určenia. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorý slúži zároveň ako záručný list. Pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať neporušenosť obalu a vyhodnotiť, či zásielka nevykazuje zjavné známky poškodenia. Ak sa zistí, že je obal tovaru poškodený, je kupujúci povinný uviesť túto informáciu v preberacom protokole prepravnej spoločnosti. Vlastnícke právo tovaru prechádza na kupujúceho za predpokladu zaplatenia kúpnej ceny okamihom jeho prevzatia. Riziko škody na majetku prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Ak je položka, ktorú ste dostali, chybná, bezodkladne to oznámte spoločnosti AKAT studio a vráťte ju v súlade so sekciou VRÀTENIE TOVARU nižšie. Štúdio AKAT poskytne za všetky výrobky, ktoré sa považujú za chybné, plnú náhradu vrátane nákladov na doručenie a vrátenie. Ustanovenia uvedené v tomto dokumente neobmedzujú žiadne príslušné zákonné práva.

 

VRÀTENIE TOVARU

Podmienky odstúpenia od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne v tejto lehote odstúpiť a splní nižšie uvedené podmienky, kúpna cena bude vrátená. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia sťažnosti. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržiavať nižšie uvedené podmienky.

Podmienky na vrátenie v zákonnej lehote 14 dní sú:

·       tovar je nepoškodený , bez známok používania

·       pokiaľ možné, tovar je zabalený v originálnym obalom

·       predloženie dokladu o kúpe (alebo kópiu).

·       v prípade spotrebného tovaru (napr. tekutý prací prášok, kozmetika a pod.) je možné od zmluvy odstúpiť, iba ak kupujúci doručí tovar nepoškodený a nepoužitý v nepoškodenom originálnom obale.

·       tovar nie je možné vrátiť zaslaním na dobierku

·       odporúčame tovar pri zaslaní poistiť

Peniaze za tovar budú kupujúcemu vrátené prevodom na jeho účet, do 15 pracovných dní od fyzického prevzatia a kontroly tovaru predávajúcim, najneskôr však do 30 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy do predajca. Ak došlo k zníženiu hodnoty tovaru (ak bol tovar čiastočne spotrebovaný alebo opotrebovaný, je tovar nekompletný alebo poškodený), je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu sumu, o ktorú sa znížila hodnota vráteného tovaru - v takom prípade je predávajúci oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. To znamená, že veci by nemali byť poškodené, znečistené, umyté, pozmenené alebo opotrebované (inak ako pri vyskúšaní produktu), a že akékoľvek štítky by mali byť neporušené.

Všetky naše zásielky obsahujú predtlačený formulár na vrátenie, ktorý môžete použiť, ak sa rozhodnete vrátiť akékoľvek položky. Tovar je možné priniesť do našej predajne na Nedbalovej ulici 10, 81101 Bratislava, alebo je ho možné doručiť na rovnakú adresu. Podrobnejšie informácie o našom procese vrátenia nájdete na dodacom liste.

ZÁRUKA

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, avšak predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena. U použitých vecí (napr. predvádzací model) predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. V takom prípade je záručná doba 12 mesiacov.

 

Kupujúci je povinný tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri alebo po prevzatí. Kupujúci je oprávnený neprevziať tovar, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takom prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom predávajúceho a / alebo prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečila dodávku tovaru, protokol o škode / reklamácii a má právo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie produktu v nepoškodenom obale je potrebné nahlásiť ihneď po prijatí zásielky a produkt sa následne nesmie používať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť vzhľadom na reklamačné podmienky dopravcu akceptované.

Ak sa na zakúpenom tovare vyskytli chyby, AKAT studio dodržiava všetky zákonné záručné predpisy. Ak máte sťažnosť na zjavné chyby materiálu alebo výroby, ktoré sme dodali, vrátane poškodenia spôsobeného pri preprave, dajte nám prosím vedieť a bezodkladne nám pošlite tovar pomocou dodaného predtlačeného formulára na vrátenie tovaru. Tovar je možné priniesť do našej predajne na Nedbalovej ulici 10, 81101 Bratislava, alebo je ho možné doručiť na rovnakú adresu.

 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a vybaviť reklamáciu v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade reklamácie podanej do 12 mesiacov od zakúpenia produktu môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím iba na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od zakúpenia produktu, je predávajúci povinný informovať kupujúceho, na odborné posúdenie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavovania sťažností rozumie o. i. stanovisko oprávnenej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Toto potvrdenie je kópiou reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostredníctvom komunikácie na diaľku, je predávajúci povinný doručiť potvrdenie o uplatnení reklamácie spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak je mu známy. V prípade, že je zákazník informovaný o spôsobe vybavenia reklamácie:

 

• pred uplynutím 30-dňovej lehoty, je predávajúci oprávnený informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie;

• po uplynutí 30-dňovej lehoty je predávajúci povinný informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie a dôvode, prečo nebola reklamácia včas vyriešená.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Tento písomný dokument je kópiou reklamačného protokolu alebo listom obsahujúcim písomné oznámenie o vybavení reklamácie.

V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby tovaru bude tovar na základe žiadosti kupujúceho vymenený za rovnaký tovar alebo mu bude vrátená už zaplatená kúpna cena. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu svojich účelne vynaložených nákladov spojených s vybavením reklamácie, (poštovné). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru má spotrebiteľ tiež nárok na náhradu primeraných nákladov spojených s odstúpením. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a zároveň predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré na jeho strane vznikli.

 

SPÔSOB PLATBY

Platobné podmienky

Všetky ceny sú vrátane DPH. Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom (faktúra), ktorý je zároveň záručným listom. Tovar zostáva do zaplatenia kúpnej ceny majetkom predávajúceho. V prípade zrušenia objednávky alebo jej časti dodávateľom (napr. tovar je vypredaný) sú peniaze alebo ich príslušná časť okamžite zaslané späť na číslo účtu, z ktorého bola platba zaslaná na účet predávajúceho, pokiaľ nie je stanovené inak. Zľavy na akciový tovar (výpredaje a letákové akcie) platia do vypredania zásob alebo do odvolania. Cena je platná v čase objednania, teda zaslania záväznej objednávky.

Spôsoby platby:

·       Platba na dobierku

Cena tovaru sa platí pri prevzatí zásielky od kuriéra Slovenskej pošty, resp. iná dopravná služba;

·       Platba bankovým prevodom

Cena tovaru sa platí bežným platobným príkazom v ktorejkoľvek banke na účet predávajúceho, účet s údajmi: IBAN :, SWIFT :, vedený v Tatra banke Slovensko. Po obdržaní záväznej objednávky bude kupujúcemu zaslaný potvrdzovací e-mail s dokladmi, údajmi potrebnými na vykonanie platby za objednaný tovar (číslo účtu, kúpna cena a variabilný symbol - číslo objednávky). Tovar bude dodaný na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

·       Paypal

Pri platbe cez PayPal si AKAT studio vyhradzuje právo skontrolovať platnosť účtu PayPal, či je dostatok finančných prostriedkov na pokrytie nákupnej sumy a overenie fakturačnej adresy kupujúceho. Príslušná suma bude okamžite rezervovaná na vašom účte PayPal, ale nebude zaúčtovaná na ťarchu, kým nebude tovar odoslaný zo skladu. Štúdio AKAT si vyhradzuje právo odmietnuť akýkoľvek nákup.

·       Platba kartou